Õppekava nimetus

A2 taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Tegevusloa andmed

Õppeasutus:

OÜ Lederson

Omanik:

Osaühing LEDERSON (10732388)

Tegevusloa number:

1.1 -3/16/131

EHISe ID:

191190

Nimetus:

Eesti keele koolitus – A2

Tegevusloa liik:

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba

Ministri käskkirja number:

1.1 -3/16/131

Ministri käskkirja kuupäev:

16.07.2016

Alguse kuupäev:

16.07.2016

Kehtivuse lõpp:

 

Eesti keele tase:

A2

Asukoht:

Maakond

Vald/Linn

Asula

Aadress

Ida-Viru maakond

Narva linn (Ida-Viru maakond)

 

M. Maslovi tn, 1

Õppekavarühm:  Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppekeel

Eesti keele koolitus vene keele baasil

 

Õppe maht

Koolituse kogumaht on 200 õppetundi (150 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd).

Koolituse sihtrühm

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt, algtaseme keelekasutaja esmane keeleoskus, ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada A2-taseme keeleeksam.

Koolituse eesmärk

Koolituse lõpuks õppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Õpiväljundid

Koolitatav

·         teab ja oskab kasutada omandatud eesti keele sõnavara, mis võimaldab temal tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis eeldab otsest ja lihtsat infovahetust;

·         oskab vajaliku info saamiseks koostada lihtsaid küsimusi ja samas ka vastata;

·         suudab leida infot tuttavateemalistest tekstidest, mõistab lauseid ja kasutab tihti väljendeid, mis seostuvad temale oluliste valdkondadega;

·         oskab kirjutada lühikesi tekste, isiklikke kirju ja tarbetekste igapäevateemadel ning mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Isik on saavutanud esmase keeleoskuse taseme ja valdab tarbekeele struktuure ning tema ulatub sõnavara umbes 1500-2000 sõnani.

 

Õpingute alustamise tingimused

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt, algtaseme keelekasutaja esmane keeleoskus, ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada A2-taseme keeleeksam. Kõik koolitusele soovijad peavad sooritama vastava koolitusfirmasisese testi. Test on valikvastustega ülesanne, milles on üksikküsimused. Sooritatud testi hindab koolitaja ja vastavalt tema hinnangule, toimub vajadusel testi sooritajaga täiendav/täpsustav vestlus.

Testi eesmärgiks on saada ülevaade koolitusele soovija olemasolevatest teadmistest ja testi tulemused võimaldavad koolitajal komplekteerida võimalikult sarnase tasemega õppegrupp.

Õppe sisu

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika - arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist , aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.

Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles alljärgnevatel teemadel:

1.      Endast ja teistest rääkimine

2.      Haridus

3.      Elukutse, amet ja töö

4.      Töö ja töösuhted

5.      Teenindus

6.      Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

7.      Enesetunne, tervis ja heaolu

8.      Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

9.      Sisseostud, hinnad

10.  Söök ja jook

11.  Toitlustamine

12.  Inimeste suhted ühiskonnas

13.  Keskkond, kohad, loodus, ilm

14.  Kultuur ja keeled, keelte õppimine

15.  Reisimine, transport, vaatamisväärsused

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid. Liikumispuudega isikule on ligipääs koolitusruumidesse.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Õppematerjalide loend

Mangus, I. Simmul, M. Tere jälle! Eesti keele õpik A1 - A2. Tallinn 2012

Mangus, I. Simmul, M. Tere taas! Eesti keele õpik A2 - B1 (B2). Tallinn 2015

Pesti, M. Ahi, H  E nagu Eesti. Eesti keel algajaile. A1 +A2 Tallinn 2015

Kuulamistekstid on kodulehel www.enagueesti.ee

Anu Epner. Eestikeele A2-taseme eksam Tallinn 2011

Õpiväljundite saavutatuse hindamine:

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

kirjalik test

valikvastustega ülesanne, milles on 40 üksikküsimust

edukaks soorituseks peab olema vähemalt 50% õigeid vastuseid

suuline vestlus

õppija räägib lihtsamate lausetega koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

edukas sooritus - õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele ja suudab ise vestluse käigus koostada teemakohaseid küsimusi

 

 

Kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid siis väljastatakse

koolitusel osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad

 

1. Margarita Koor (Belova)

Hertseninim. Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute koolitamise kogemus 18 aastat

 

2.Elvira Tamm (Mozgiris)

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 21aastat

 

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat

 

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 6 aastat

 

 

Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerimine

Lederson OÜ asukoht Maslovi 1, Narva linn;

Telefon +372 58 160828

e-kiri ledeson.kool@gmail.com

Õppekava nimetus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Tegevusloa andmed

Õppeasutus:

OÜ Lederson

Omanik:

Osaühing LEDERSON (10732388)

Tegevusloa number:

1.1 -3/16/131

EHISe ID:

191243

Nimetus:

Eesti keele koolitus – B1

Tegevusloa liik:

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba

Ministri käskkirja number:

1.1 -3/16/131

Ministri käskkirja kuupäev:

16.07.2016

Alguse kuupäev:

16.07.2016

Kehtivuse lõpp:

 

Eesti keele tase:

B1

Asukoht:

Maakond

Vald/Linn

Asula

Aadress

Ida-Viru maakond

Narva linn (Ida-Viru maakond)

 

M. Maslovi tn, 1

Õppekavarühm:  Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppekeel

Eesti keele koolitus vene keele baasil

 

Õppe maht

Koolituse kogumaht on 200 õppetundi (150 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd).

Koolituse sihtrühm

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt, iseseisev keelekasutaja suhtluslävi, ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada B1-taseme keeleeksam.

 

Koolituse eesmärk

Koolituse lõpuks on oluliselt suurenenud koolitatava rääkimisjulgus. Isik mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad temale oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Koolitusel osaleja tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Koolitatav oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Õpiväljundid

Koolitatav

 

ü  oskab ennast tutvustada ja kasutada vastavaid viisakusväljendeid;

ü  oskab kasutada eesti keele sõnavara, mis võimaldab suhelda töökoha tüüpsituatsioonides töökaaslastega ja klientidega ning saab hakkama lihtsat keelt kasutades enamikes praktilistes olukordades;

ü  loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel;

ü  oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina;

ü  koostab isiklikke kirju, teateid ja oskab anda edasi uudiseid.

Isik on saavutanud hea esmase keeleoskuse taseme ja valdab umbes 4000 sõna ja keskseid tarindeid.

 

 

Õpingute alustamise tingimused

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt, iseseisev keelekasutaja suhtluslävi, ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada B1-taseme keeleeksam. Kõik koolitusele soovijad peavad sooritama vastava koolitusfirmasisese testi. Test on valikvastustega ülesanne, milles on üksikküsimused. Sooritatud testi hindab koolitaja ja vastavalt tema hinnangule, toimub vajadusel testi sooritajaga täiendav/täpsustav vestlus.

Testi eesmärgiks on saada ülevaade koolitusele soovija olemasolevatest teadmistest ja testi tulemused võimaldavad koolitajal komplekteerida võimalikult sarnase tasemega õppegrupp.

Kasuks tuleb eelnevalt läbitud A2-taseme eesti keele koolitus või vastava taseme eesti keele

Õppe sisu

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika - arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist , aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.

Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles alljärgnevatel teemadel:

1.      Endast ja teistest rääkimine

2.      Elukutse, amet ja töö

3.      Õppeasutus

4.      Olmeteenused ja kaubandus

5.      Sisseostud ja hinnad

6.      Teenindus

7.      Tervis ja tervishoid

8.      Enesetunne ja tervis

9.      Eluase ja kinnisvara

10.  Toitlustamine

11.  Söök ja jook

12.  Transport ja reisimine

13.  Vaba aeg, ajaviide ja meelelahutus

14.  Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

15.  Inimeste suhted ühiskonnas

16.  Keskkond, kohad, loodus, ilm

17.  Kultuur ja keeled, keelte õppimine

18.  Reisimine, transport, vaatamis-väärsused

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid. Liikumispuudega isikule on ligipääs koolitusruumidesse.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Õppematerjalide loend

Kitsnik, M Eesti keele õpik B1, B2 + CD. Tallinn 2012

Pesti, M.  Ahi, H. T nagu Tallinn: Eesti keele õpik kesktasemele. Tallinn 2006

Kitsnik, M. Kingsepp L. Naljaga pooleks. Tallinn 2006

Reins, P. Eesti keele B1- taseme eksam Tallinn 2011

Õpiväljundite saavutatuse hindamine:

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

kirjalik test

valikvastustega ülesanne, milles on 50 üksikküsimust

edukaks soorituseks peab olema vähemalt 50% õigeid vastuseid

suuline vestlus

õppija räägib koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

edukas sooritus - õppija suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on tuttav.

Suudab igapäevasuhtluses jälgida selgelt artikuleeritud kõnet, mõningaid sõnu või fraase võib siiski paluda korrata.

Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab.

 

 

Kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid siis väljastatakse

koolitusel osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitajad

1. Margarita Koor (Belova)

Hertseninim. Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute koolitamise kogemus 18 aastat

 

2.Elvira Tamm (Mozgiris)

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 21aastat

 

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat

 

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 6 aastat

 

 

Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerimine

Lederson OÜ asukoht Maslovi 1, Narva linn;

Telefon +372 58 160 828

e-kiri ledeson.kool@gmail.com

 

 

Õppekava nimetus

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Tegevusloa andmed

Õppeasutus:

OÜ Lederson

Omanik:

Osaühing LEDERSON (10732388)

Tegevusloa number:

1.1 -3/16/131

EHISe ID:

191244

Nimetus:

Eesti keele koolitus – B2

Tegevusloa liik:

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba

Ministri käskkirja number:

1.1 -3/16/131

Ministri käskkirja kuupäev:

16.07.2016

Alguse kuupäev:

16.07.2016

Kehtivuse lõpp:

 

Eesti keele tase:

B2

Asukoht:

Maakond

Vald/Linn

Asula

Aadress

Ida-Viru maakond

Narva linn (Ida-Viru maakond)

 

M. Maslovi tn, 1

Õppekavarühm:  Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppekeel

Eesti keele koolitus vene keele baasil

 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Koolituse kogumaht on 450 õppetundi, millest 250 õppetundi on kontaktõpet ja sh 50 õppetundi võib toimuda kokkuleppel koolitajaga virtuaalses õppekeskkonnas (nt Skype, elektronpost vms) ja 200 õppetundi toimub väljaspool õppekeskkonda iseseisva tööna ehk nn kodune töö. Koduse tööna annab koolitaja koolitusel osalejale vastavalt koolitusel läbitud teemale iseseisva töö: nt uuringute analüüs, kõne koostamise ettevalmistus, arvamuse analüüsi koostamine, teemapõhine funktsionaalne materjali lugemine, grammatika- ja struktuurtesti harjutamine, kirjaliku arutelu koostamine vms.

 

Koolituse sihtrühm

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt iseseisva keelekasutaja edasijõudnu tasemel ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada B2-taseme keeleeksam.

Koolituse eesmärk

Koolituse lõpuks on oluliselt suurenenud koolitatava rääkimisjulgus. Isik mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad temale oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Koolitusel osaleja tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Koolitatav oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Õpiväljundid

Koolitatav

ü  saab spontaanse ja ladusa vestlusega suhtlemisel hakkama eestikeelses töökeskkonnas nii klienditeenindajana, kolleegina kui ka spetsialistina ning suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid;

ü  mõistab elavat juttu enamikel õppimise, tööga ja igapäevaeluga seotud teemadel;

ü  omab piisavalt ulatuslikku sõnavara mitmesuguste tekstide mõttest arusaamiseks ning mõistab autori kavatsusi ja taotluslikki eesmärke;

ü  oskab kirjutada vajalikke tarbetekste vm arvamuskirjutisi.

 

 

Õpingute alustamise tingimused

 

Eesti keele õppekava alusel võib õppima asuda isik, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes soovib õppida eesti keelt iseseisva keelekasutaja edasijõudnu tasemel ja pärast koolituse edukat läbimist sooritada B2-taseme keeleeksam. Kõik koolitusele soovijad peavad sooritama vastava koolitusfirmasisese testi. Test on valikvastustega ülesanne, milles on üksikküsimused. Sooritatud testi hindab koolitaja ja vastavalt tema hinnangule, toimub vajadusel testi sooritajaga täiendav/täpsustav vestlus.

Testi eesmärgiks on saada ülevaade koolitusele soovija olemasolevatest teadmistest ja testi tulemused võimaldavad koolitajal komplekteerida võimalikult sarnase tasemega õppegrupp.

Kasuks tuleb eelnevalt läbitud B1-taseme eesti keele koolitus või vastava taseme eesti keele

 

Õppe sisu

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika - arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist , aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.

Õpitakse end väljendada suuremas osas igapäevastes situatsioonides ning vestlema ja arutlema erinevatel teemadel (töö otsimine, ametid ja töökohad, kinnisvara, kaubandus, haridus, tervis, ettevõtlus jne). Käsitletakse ka Eesti kultuuri- ja majanduselu. Koolitusel arendatakse nii kuulamis-, rääkimis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust. Korraldatakse keeleoskust arendavaid mänge, vaadatakse videot, loetakse ajaleheartikleid.

Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles alljärgnevatel teemadel:

1.      Endast ja teistest rääkimine

2.      Kultuur ja keeled, keelte õppimine

3.      Haridus

4.      Olmeteenused ja kaubandus

5.      Sisseostud, hinnad

6.      Toitlustamine

7.      Söök ja jook

8.      Vaba aeg, ajaviide ja meelelahutus

9.      Töö ja töösuhted

10.  Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

11.  Eluase ja kinnisvara

12.  Enesetunne ja tervis

13.  Tervis ja tervishoid

14.  Inimeste suhted ühiskonnas

15.  Poliitika, aktuaalsed sündmused

16.  Majandus- ja õigussuhted

17.  Keskkond, kohad, loodus, ilm

18.  Transport ja sõiduk

19.  Reisimine ja vaatamis-väärsused

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid. Liikumispuudega isikule on ligipääs koolitusruumidesse.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Õppematerjalide loend

Kitsnik, M Eesti keele õpik B1, B2 + CD. Tallinn 2012

Reins, P. Eesti keele B2- taseme eksam Tallinn 2011

http://www.eki.ee/dict/evs/

www.keeleklikk.ee

Õpiväljundite saavutatuse hindamine:

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

kirjalik test

valikvastustega ülesanne, milles on 60 üksikküsimust

edukaks soorituseks peab olema vähemalt 50% õigeid vastuseid

suuline vestlus

õppija räägib koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

edukas sooritus - oskab kaasa rääkida pikemas üldteemalises vestluses, seda ka mürarikkas ümbruses.

Oskab suhelda emakeelsete kõnelejatega, ilma et ta neile tahtmatult nalja teeks, neid ärritaks või neilt tavapärasest erinevat käitumist eeldaks.

Oskab edasi anda tundevarjundeid ning rõhutada toimunu või kogetu olulisust.

 

 

Kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid siis väljastatakse

koolitusel osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Koolitajad

1. Margarita Koor (Belova)

Hertseni nim. Venemaa Riiklik Pedagoogika Ülikool

Tartu Ülikool, täienduskoolituskeskus

Eesti keele kui teise keele õpetaja vene õppekeelega koolis

Täiskasvanute koolitamise kogemus 18 aastat

 

2.Elvira Tamm (Mozgiris)

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene põhikooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 21aastat

 

3. Jelena Ohakas

Tallinna Pedagoogikaülikool

Vene kooli eesti keele õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat

 

4. Svetlana Sergejeva

Tallinna Pedagoogikaülikool

Põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus 6 aastat

 

 

Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerimine

Lederson OÜ asukoht Maslovi 1, Narva linn;

Telefon +372 58 160 828

e-kiri ledeson.kool@gmail.com