Õppekava nimetus

Raamatupidaja olulised teadmised ja oskused

Õppekavarühm: ärindus ja haldus

 

 

Õppekeel vene keel

 

Õppe maht 300 akadeemilist tundi kontaktõpet, sh 242 tundi auditoorset tööd ja 58 tundi praktilist tööd (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas), millele lisandub 20 tundi isesesvat tööd (koduste ülesannete lahendamine, töö täiendava õppematerjaliga vms).

 

Koolituse sihtrühm

Koolitus neile, kes tunnevad huvi ja praktilist tarvidust hakata tegelema raamatupidamisega. Eelnev töökogemus ei ole vajalik.

 

Koolituse eesmärk

Luua eeldused edukaks konkureerimiseks tööturul kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas läbi konkreetsete tööalaste teadmiste ja oskuste omandamise. Väljaõpe väikese ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidamise tulemuslikumaks korraldamiseks. Lõpetaja peab olema valmis töötama iseseisvalt erinevates ettevõtetes erinevatel ametikohtadel (kassapidaja, andmesisestaja, raamatupidaja jne.

Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus käsitletakse raamatupidamise alustõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid ja analüüsitakse enimlevinud probleeme.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et koolitatajal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Koolitatav:

• omab süsteemset ülevaadet peamistest majandusteooriatest ning mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid

• mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning rakendab väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finants-, maksu- ja statistiliste aruannete koostamisel sobilikku majandus- ja tabelarvutustarkvara, lähtub äri- ja kutse-eetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest

• osaleb planeerimisel ja/või planeerib juhendamisel väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse finantstegevust, analüüsib finantsolukorda ning hindab finantsseisundit, rakendades projekti- ja meeskonnatöö põhimõtteid

• omab valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas, arvestab suhtlemisel kultuurilisi erinevusi

 

Õpingute alustamise tingimused

Õppima võib asuda isik, kes on omandanud vähemalt keskhariduse.

 

Õppe sisu: (sh õppe struktuur)

Teoreetiline ja praktiline õpe on omavahel tihedalt seotud ning sujuvalt vahelduv

 

Jrk.nr

Teema

Tunnid

1

Raamatupidamisalane terminoloogia

8

2

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus

8

3

Raamatupidaja kutse-eetika

16

4

Raamatupidamise korraldamise põhimõtted

20

5

Raamatupidamise algdokumentide ja -registrite koostamine, vormistamine ja säilitamine

24

6

Majandustehingute dokumenteerimine raamatupidamisregistrites

24

7

Raamatupidamise arvestusmeetodid ja –võtted

30

8

Raamatupidamise aruannete koostamise põhimõtted ja printsiibid

20

9

Majandusaasta aruande koostamine

20

10

Konsolideeritud aruannete koostamine

16

11

Majandusanalüüs

16

12

Kulude arvestus

8

13

Juhtimisarvestus

8

14

Maksude raamatupidamine

18

15

Sise- ja välisauditi põhimõtted ja sisekontroll

16

16

Majandustarkvara kasutusvõimalused

32

17

Eelarvestamine

14

18

Test

2

 

 

300

Õppematerjalid

Õppematerjalid on venekeelsel õppegrupil vene keeles ja iga koolituspäeva materjalid jagatakse koolitusel osalejatele hiljemalt sama koolituspäeva alguseks kui koolitatavatega pole muud kokkulepet. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannnete ja koduste tööde kogumikku Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid. Liikumispuudega isikule on ligipääs koolitusruumidesse.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Toimub mitteeristav hindamine – valikvastustega test, kus õigeid vastuseid vähemalt 80%. Vastaval või ületaval saavutamisel hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud“ ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnaga „mittearvestatud“. Juhul kui isik ei ole praktilist ja iseseisvat tööd sooritanud ning valikvastustega testi tulemus oli „mittearvestatud“, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Koolitajad

Jelena Beljaeva

Haridus: Tallinna Tehnika Ülikool. Ökonomist – raamatupidaja

Tallinna Pedagoogiline Ülikool. Kutseõpetaja (majandus)

täiskasvanute koolitamise kogemus: 6 aastat.

 

Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerimine

Lederson OÜ asukoht Maslovi 1, Narva linn;

Telefon +372 58 160 828

e-kiri ledeson.kool@gmail.com