Õppekava nimetus

Alustava ettevõtja koolitus äriplaani koostamisega

Õppekavarühm: ärindus ja haldus (üldine)

 

Õppekeel vene keel

 

Õppe maht 180 akadeemilist tundi kontaktõpet,

sh 150 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas), millele lisandub 20 tundi isesesvat tööd (koduste ülesannete lahendamine, töö täiendava õppematerjaliga vms).

 

Koolituse sihtrühm

Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

 

Koolituse eesmärk

on anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani. Ettevõtte asutamine on oluline otsus. Ettevõtlus toob kaasa senisest suurema riski ja vastutuse, pakkudes samal ajal võimalust oma ideede realiseerimiseks ja endas peituvate ressursside ning omandatud teadmiste ärakasutamiseks

 

Õpiväljundid

Koolitatav

 • mõistab ettevõtluse olemust ja vorme ning ettevõtjaks kujunemise protsessi
 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses
 • mõistab turunduse tähendust ja oskab turuolukorda analüüsida
 • tunneb ettevõtte omanike ning juhtide põhirolle ja oskusi
 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada
 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast
 • oskab leida, arendada ja analüüsida äriideid
 • oskab kavandada äriidee rakendamist
 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu (turundus ja müük)
 • oskab leida rahastamisallikaid
 • on olemas ülevaade maksudest ja aruandlusest ettevõtluses
 • mõistab meeskonnatööd ja oskab seda korraldada (väokettevõtte juhtimine ja tegevuste planeerimine) ja leida koostööpartnereid
 • oskab koostada finantsprognoosi ja reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani

 

Õpingute alustamise tingimused

Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

 

Õppe sisu

Koolitus interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolituse ajal keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine (pankrott); ettevõtte ost-müük, ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

Koolituse ajal on koolitusel osalejatele tagatud arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil. Teadmiste edasiandmine toimub üldjuhul praktiliste näidete varal.

 

Õppematerjalid

Õppematerjalid on venekeelsel õppegrupil vene keeles ja iga koolituspäeva materjalid jagatakse koolitusel osalejatele hiljemalt sama koolituspäeva alguseks kui koolitatavatega pole muud kokkulepet. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannnete ja koduste tööde kogumikku, milles olevate vastuste alusel saab koolitatav koolituse käigus koostada äriplaani. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid. Liikumispuudega isikule on ligipääs koolitusruumidesse.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Koolitajad

Žanna Tsvetkova Sankt-Peterburgskii gosudarstvennõi inšnerno-ökonomitšeski institut mänedžeri. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Täiskasvanute koolitamise kogemus 8 aastat;

Jelena Beljajeva Tallinna Tehnikaülikool, ökonomist – raamatupidaja. Tallinna Pedagoogiline Ülikool kutseõpetaja (majandus). Täiskasvanute koolitamise kogemus 6 aastat;

Jelena Ibragimova Narva Kutsehariduskeskus infotehnoloogia alused. Täiskasvanute koolitamise kogemus 7 aastat.

 

Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerimine

Lederson OÜ asukoht Maslovi 1, Narva linn;

Telefon +372 58 160 828

e-kiri ledeson.kool@gmail.com